• Tłumaczenia Przysięgłe

Oferta


Oferuję profesjonalne tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) i nieuwierzytelnione tekstów zwykłych i specjalistycznych, w tym dokumentacji medycznej, technicznej i sądowej.

Specjalizuję się w:

• tłumaczeniach przysięgłych dokumentów osób fizycznych (dyplomów, świadectw, zaświadczeń, dowodów, aktów urodzenia, małżeństwa, zaświadczeń o niekaralności, itp.);
• tłumaczeniach dokumentów samochodowych (dowodów własności, dowodów rejestracyjnych, faktur zakupu itp.)
• tłumaczeniach dokumentacji medycznej (karty szpitalne, zaświadczenia lekarskie, itp.)
• tłumaczeniach dokumentów prawnych i sądowych (rozporządzenia, umowy, akty oskarżenia, wyroki, postanowienia Sądu, pisma procesowe, itp.)
• tłumaczeniach dokumentów handlowo – ekonomicznych ( KRS, umowy spółek, kontrakty, biznes plany, korespondencja handlowa itp.)
• tłumaczeniach dokumentów rachunkowych i podatkowych (sprawozdania finansowe dla firm, rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych, dowody księgowe, deklaracje podatkowe, itp.)
• tłumaczeniach materiałów reklamowych i marketingowych (folderów i broszur turystycznych, stron www).

Ponadto zapewniam:
• elastyczność cen, rabaty przy większych zleceniach
• terminowość i krótkie terminy realizacji zleceń
• możliwość przesyłania zleceń pocztą elektroniczną